You Are Here: Strona główna > Obsługa klienta > CRS
Common Reporting Standard (“CRS”)
 

Przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami  (Dz.U.2017, poz. 648) zobowiązują Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce do wdrożenia przepisów związanych z Common Reporting Standard („CRS”) i do zgromadzenia informacji potrzebnych do rozpoczęcia procedury raportowania.

Cel regulacji

CRS służy wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania pomiędzy instytucjami finansowymi na całym świecie. System ten powstał na podstawie standardów opracowanych przez OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pozwalających na gromadzenie danych o rezydentach podatkowych i ich wymianę między organami podatkowymi poszczególnych państw. Państwo polskie zostało zobowiązane do implementacji standardu również poprzez postanowienia Dyrektywy Rady 2014/107/EU z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/EU w sprawie automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Obowiązki banków i oświadczenie Klienta

Banki w Polsce zostały zobowiązane do raportowania do lokalnych organów podatkowych informacji o stanie rachunków Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi państw uczestniczących w CRS. Jednym z obowiązków banków jest roczne raportowanie wskazanych danych, które później przekazywane będą do odpowiednich państw rezydencji.

Bank będzie w związku z wymogami ustawy gromadził informacje potwierdzające rezydencję podatkową Klientów: dla nowych Klientów jako warunek otwarcia rachunku niezbędne będzie wypełnienie oświadczeń o rezydencji, zaś obecni Klienci będą w niektórych przypadkach proszeni o dostarczenie nowych dokumentów wskazujących na rezydencję (w tym również oświadczenie). Elementem oświadczeń jest również informacja o osobach kontrolujących posiadacza rachunku.

Dodatkowe informacje na temat nowych obowiązków można znaleźć na stronie OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.