You Are Here: Strona główna > Kariera > Dołącz do Nas
Dołącz do Nas
 

W razie woli wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o przesłanie drogą mailową lub tradycyjną pocztą CV oraz listu motywacyjnego lub intencyjnego na poniższe adresy:
Adres korespondencyjny: Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
E-mail: recruit@pl.icbc.com.cn
Zgłoszenia powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych o następującej treści
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce  zawartych w aplikacji o pracę/współpracę na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 18 (dalej również jako „Administrator”).
2.Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pl.icbc.com.cn, telefonicznie pod numerem +48 22 278 8066 lub pisemnie pod adresem Warszawa 00-499, pl. Trzech Krzyży 18.
3.U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@pl.icbc.com.cn, lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „do inspektora danych osobowych”.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b.w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji i wyłonienie osoby do zawarcia umowy o współpracę;
c.w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d.w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
5.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne,
a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji wewnętrznych celów Administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Administrator. Administrator dokona przekazania danych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym w szczególności standardowych klauzul umownych.
7.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 1 rok od ich otrzymania, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
8.Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną.
9.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.