You Are Here: Strona główna > Produkty i usługi > MiFID II
MiFID II
 
Nowa dyrektywa MiFID (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych i zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE) to zbiór przepisów prawnych, które zostały stworzone w celu stworzenia jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Unii Europejskiej. Dyrektywa MiFID II weszła w życie 3 stycznia 2018 r. Celem regulacji jest stworzenie bezpieczniejszych, bardziej przejrzystych i przyjaznych inwestorom rynków finansowych w Europie. W celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami, ICBC Oddział w Polsce prezentuje Klientom Ogólne Informacje o Polityce Konfliktów Interesów. Pełna wersja polityki konfliktu interesów Oddziału jest dostępna jest na życzenie Klienta.